logo    DYS-centrum® Praha z. ú.  Stejskalova 192/9, Praha 8   

Úvod »PC PROGRAMY» CD ABC do školy - pro rodiče


        

CD ABC do školy - pro rodiče

 

Skladem: 2 ks
Číslo produktu: 9943
naše cena bez DPH: 950 Kč
naše cena s DPH (21 %):
1 150 Kč

do košíku:
  ks  

Program je plně dotykový. Lze ho používat na PC, notebooku a tabletu (s klávesnicí i bez ní) s českými Windows 7, 8 a 10.

Pojetí programu ABC do školy

Program má dvě části:

1.Rozvoj zrakového vnímání - Program rozvíjí zrakové vnímání – rozlišování, inverzní tvary, vnímání figury a pozadí, zrakovou paměť, pravo-levou orientaci, prostorové vnímání, vizuomotoriku, koncentraci, ... Podporuje tedy „technické dovednosti“, které jsou potřebné k úspěšnému rozvoji gramotnosti.

2.Rozvoj jazykových dovedností (čtení, psaní, všeobecná informovanost) - Program zprostředkovává dítěti hravým způsobem zkušenost s psaným a mluveným jazykem a je mu průvodcem od písmen až k textům. Dítě využívá svých dosavadních zkušeností a vědomostí, které si dále rozvíjí.

Program je maximálně variabilní a široký. Při jeho tvorbě jsme měli na mysli jak dětského uživatele, tak i laiky a samozřejmě odborníky. Program je ozvučen a doplněn originálními obrázky.

Komu je program "ABC do školy" určen?

• Dětem 1. + 2. roč. ZŠ – u kterých je třeba z nejrůznějších příčin (nevyjasněná lateralita, neodpovídající pedagogické vedení, diagnostikovaná SPU, speciální potřeby…) začít s podporou některých funkcí, které jsou spoluzodpovědné za úspěšný start čtení, psaní a fonologického uvědomění.

• Raně školním dětem – které vzhledem např. k pomalejšímu či nerovnoměrnému zrání vykazují určité opoždění či disproporci při dozrávání v počátcích školní docházky – s možností vytvoření individuálního programu.

• Dětem s odkladem školní docházky – pro dítě můžeme vytvořit individuální stimulační program, který zohlední jeho individuální rozvojové potřeby (zrakové vnímání, sluchové vnímání, fonologické uvědomění, posílení koncentrace, pozornosti, vnímání časové posloupnosti... ) s využitím propojení grafické a mluvené podoby řeči s oporou o originální obrázky.

• Dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí - např. v přípravných ročnících, kdy velmi často nedostatečná stimulace řečových funkcí a zároveň i percepčních a kognitivních dovedností zapříčiňuje mnohdy zbytečná školní selhávání.

• Dětem s nevýhodnou strukturou nadání ke zvládání nároků ZŠ

• Dětem, jejichž mateřským jazykem není český jazyk

• Doplňkový program v rámci logopedické péče

• Nadaným dětem – kdy zájem o grafickou podobu řeči (paralelně s mluvenou) předběhl jejich kalendářní věk. Dítě takto přirozeně uspokojuje svou raně školní zvídavost.

Metodika

K úspěšnému školnímu startu – respektive k úspěšnému nabývání dovednosti číst a psát je nutno rozvíjet především:

• Percepční a kognitivní dovednosti (zrakové, sluchové vnímání – rozlišování, rozlišování inverzních tvarů, figury a pozadí, cvičení paměti, prostorové orientace, jemné motoriky, koncentrace pozornosti, časové posloupnosti…)

• Jazykové dovednosti (slovní zásobu pasivní i aktivní, uplatňování gramatických pravidel, schopnost vyjádřit komunikační záměr, verbální fluenci, fonologické uvědomění, artikulaci, rytmizaci…)

• Všeobecnou informovanost dítěte.

Dítě potřebuje mít dostatečnou zkušenost s používáním jazyka – jak v psané, tak v mluvené formě, neboť úroveň výchovy těchto dovedností od nejútlejšího věku významně ovlivňuje jeho další motivaci a úspěšnost v nabývání funkční gramotnosti. Je třeba propojit mluvenou podobu jazyka s psanou a zároveň s „životní“ zkušeností dítěte, aby dítě aktivně a přirozeně chápalo sdělovací (komunikační) funkci jazyka.
Metodika čtení vychází z běžně používané analyticko–syntetické metody výuky (zvl. v počátcích z metody přirozených slabik a slov). Snažili jsme se o citlivé propojení nácviku techniky a především o rozvoj dovednosti porozumění čtenému. Vyvozování písmen, slabik, slov i porozumění větám důsledně vychází z porozumění obrázku s oporou o zvuk a zobrazení slyšeného – tedy i o sluchové a zrakové vnímání. Tím je zaručeno multisenzoriální „uchopení“ počátečního čtení. Věříme, že i zastánci dalších metod najdou využití tohoto programu, neboť smyslem není rigidní dodržování jednotného postupu, ale vytváření individuálních postupů a jejich variant, které vedou k úspěšnému cíli – plnohodnotnému funkčnímu čtenářství.

Instalace

  • Obrazovka a s rozlišením od 1024x768
  • 650 MB volného prostoru na pevném disku
  • České Windows 7, 8, nebo 10

 

Slovo na závěr
Domníváme se, že takto koncipovaný program může pomoci nejen dětem, ale i těm, kteří s dětmi pracují – tedy rodičům, učitelům a dalším odborníkům. Program se snaží u dítěte zmapovat jednotlivé funkce, které jsou spoluodpovědné za úspěšné nabývání jazykových a čtenářských dovedností. A rozvíjet je tak, aby byly v kontextu s osobností dítěte – jeho věkem, zájmy, dovednostmi, rozvojovými potřebami v případě oslabení či nedostatečně rozvinutých funkcí.