logo    DYS-centrum® Praha z. ú.  Stejskalova 192/9, Praha 8   

Úvod »POMŮCKY» DysCom - server USB flash disk


    

DysCom - server USB flash disk

 

Skladem: 10 ks
Číslo produktu: 9940
naše cena bez DPH: 8 089 Kč
naše cena s DPH (21 %):
9 788 Kč

do košíku:
  ks  

Program je plně dotykový. Lze ho používat na PC, notebooku a tabletu (s klávesnicí i bez ní) s českými Windows 7, 8 a 10.

Program DysCom je určen všem dětem, které mají z nejrůznějších důvodů obtíže při osvojování dovedností jako je čtení, psaní a při nabývání jazykových dovedností, pro potřeby úspěšné komunikace v našem kulturním prostředí. Program vychází vstříc dětem, které potřebují dlouhodobě nebo krátkodobě specifickou výukovou podporu.

Program nabízí 4 základní oblasti podpory:

 1. Orientace – zde jsou zařazeny úkoly zaměřené na pravo-levou orientaci, určování směrů (např. doleva, doprava, nahoru, dolů atd.), orientaci v rovině (dopředu, dozadu, doprava, doleva), orientaci v řadě (hned před, hned za, první, poslední, před, za atd.), na prostorovou orientaci (nad, pod, vedle, na, mezi, u, uprostřed, před atd.) a na orientaci v čase (dny, měsíce, roční období, hodiny, časová posloupnost).
 2. Čtení - od prvního seznamování s písmeny v předškolním věku v MŠ nebo v přípravných ročnících ZŠ až po texty pro žáky vyšších ročníků (2. stupeň) ZŠ či žáky speciálních škol.
 3. Uplatňování mluvnických pravidel - rozvíjení gramatické, obsahové stránky jazyka a fonemického uvědomění se zaměřením na uplatňování gramatických pravidel, která jsou probírána na l. stupni ZŠ (v rámci minimální doporučené úrovně očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pak i na 2. stupni ZŠ). Tato oblast je rozdělena na:
 • Cvičení – obsahuje cvičení zaměřená na kvantitu samohlásek a diakritiku (doplňování háčků a čárek, označování slabik s dlouhou a krátkou samohláskou), párové souhlásky, procvičování hranic slov (rozdělování slovních spojení) a opisování slov, slovních spojení i vět.
 • Slovní druhy – určují se slovní druhy a mluvnické kategorie u podstatných jmen, přídavných jmen a u sloves, procvičuje se správné užití tvarů zájmen já (mně/mě), ona (ji/jí, ni/ní), naše (naši/naší), vaše (vaši/vaší) a předložek s a z.
 • Pravopis i, y, skladba – procvičuje se psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, ve vyjmenovaných slovech, v koncovkách podstatných a přídavných jmen, u sloves v osobních koncovkách přítomného tvaru a v příčestí minulém (shoda podmětu s přísudkem v minulém čase), vyhledávání podmětu a přísudku.
 • Kořen, předpona, přípona – procvičuje se psaní skupin bě/bje, vě/vje, mě/mně, předpon s-, z- vz-, psaní skupin hlásek, které vznikají při odvozování slov předponami a psaní n a nn např. u slov s příponou -ný, -ní atd.
 1. Zrakové vnímání a Zábavné procvičování - má za úkol cílené rozvíjení či reedukaci zrakového vnímání a vizuomotoriky dětí od předškolního věku až po druhý stupeň ZŠ.

Program je ozvučen a bohatě doplněn originálními obrázky, které byly pro tento účel speciálně vytvořeny.

 

Cílovou skupinou uživatelů jsou:

 • děti se specifickými poruchami učení -SPU, s lehkým mentálním postižením či s inteligencí v hraničním pásmu,
 • děti s potřebou pozvolnějšího tempa výuky z důvodů pomalejšího či nerovnoměrného vyzrávání nervové soustavy,
 • děti s obtížemi v oblasti zrakového vnímání,
 • děti s obtížemi v oblasti fonemického uvědomění,
 • děti s obtížemi v oblasti jazykových dovedností (morfologicko-syntaktická rovina řeči, jazykový cit atd.),
 • děti s nedostatečnou úrovní spolupráce obou hemisfér (nedostatky v pravo-levé orientaci, v prostorové orientaci, event. ve vizuomotorickém propojení atd.),
 • děti s poruchou koncentrace,
 • děti s nedostatky ve vnímání časové posloupnosti,
 • děti, jejichž obtíže při vzdělávání vyplývají z odlišného kulturního prostředí či jsou zapříčiněny dopadem jiných životních podmínek,
 • děti demotivované vlivem dlouhodobé "školní neúspěšnosti",
 • děti, které krátkodobě potřebují cílenou podporu (např. z důvodu delší absence ve škole).

 

Požadavky na použití programu:

 • obrazovka s rozlišením od 1024x768,
 • 900 MB volného prostoru na pevném disku,
 • české Windows 7, 8 nebo 10. Pro serverovou verzi navíc i Windows Server.