logo    DYS-centrum® Praha z. ú.  Stejskalova 192/9, Praha 8   

Úvod »POMŮCKY» DysCom - server USB flash disk


    

DysCom - server USB flash disk

 

Skladem: 12 ks
Číslo produktu: 9940
naše cena bez DPH: 8 089 Kč
naše cena s DPH (21 %):
9 788 Kč

do košíku:
  ks  

Program je plně dotykový. Lze ho používat na PC, notebooku a tabletu (s klávesnicí i bez ní) s českými Windows 7, 8 a 10.

Nové rozšíření:

 • nová část Předpony nad-, pod-, … - procvičování psaní skupin hlásek, které vznikají při odvozování slov předponami,
 • nová část Přípony –ný, -ní (-ná, -né, …) - psaní n a nn např. u přídavných jmen odvozených příponou –ní, -ný  od podstatných jmen atd.,
 • rozšířená část Vyjmenovaná slova o vyhledávání příbuzných slov k vyjmenovanému slovu a vytváření dvojic vyjmenované slovo – slovo příbuzné atd.,
 • rozšířená část Podstatná jména o vyhledávání slov, která se skloňují podle zadaného vzoru,
 • rozšířená část Slovesa o doplňování í v osobní koncovce přítomných tvarů,
 • rozšířená část Doplňování čárek a háčků o procvičování psaní u, ú, ů ve slovech (slova s předponami, slova složená,  kořen slov)
 • rozšířená část Rozdělování slovních spojení o rozlišování předložek a předpon,
 • podstatné rozšíření množství dat v mnoha cvičeních,
 • přehlednější uspořádání nabídky, čímž se zlepšuje orientace v programu.


Program DysCom je určen všem dětem, které mají z nejrůznějších důvodů obtíže při osvojování dovedností jako je čtení,

psaní a při nabývání jazykových dovedností, pro potřeby úspěšné komunikace v našem kulturním prostředí. Program
vychází vstříc dětem, které potřebují dlouhodobě nebo krátkodobě specifickou výukovou podporu.

Program nabízí 4 základní oblasti podpory:

 1. Orientace - rozvíjí se orientace: pravo-Ievá, prostorová, v rovině, v řadě i v čase a procvičuje se určování směrů.
 2. Čtení - od prvního seznamování s písmeny v předškolním věku v MŠ nebo v přípravných ročnících ZŠ až po texty
  pro žáky vyšších ročníků na 2. stupni ZŠ či žáky speciálních škol.
  1. Cvičení a slovní druhy - rozvíjení gramatické, obsahové stránky jazyka a fonemického uvědomění se zaměřením
   na jazykové dovednosti, které jsou náplní vzdělávacích programů na I. stupni ZŠ či programů pro speciální školy.
   Tato část obsahuje: opisování slov i vět, doplňování háčků a čárek, cvičení zaměřené na procvičování hranic slov,
   doplňování párových hlásek, psaní i/y po tvrdých a měkkých hláskách, ve vy jmenovaných slovech, v koncovkách
   podstatných a přídavných jmen a v příčestí činném (shoda podmětu s přísudkem v minulém čase), psaní skupin
   bě/bje, vě/vje, mě/mně, psaní předložek s, z a předpon s-, z-, vz-, určování slovních druhů, vyhledávání podmětu a
   přísudku.
  2. Zrakové vnímání a zábavné procvičování - má za úkol cílené rozvíjení či reedukaci zrakového vnímání a
   vizuomotoriky dětí od předškolního věku až po druhý stupeň ZŠ čí SpŠ.

Program je ozvučen a bohatě doplněn originálními obrázky, které byly pro tento účel speciálně vytvořeny.

Cílovou skupinou uživatelů jsou:

 • děti se speciálními vzdělávacími potřebami (děti se specifickými poruchami učení - SPU, smyslovým či mentálním

oslabením atd.),

 • děti s potřebou pozvolnějšího tempa výuky z důvodů pomalejšího či nerovnoměrného vyzrávání nervové soustavy,
 • děti s převládajícími obtížemi v oblasti zrakového vnímání,
 • děti s převládajícími obtížemi v oblasti fonemického uvědomění,
 • děti s obtížemi v oblasti jazykových dovedností (morfologicko-syntaktická rovina, jazykový cit atd.),
 • děti s nedostatečnou úrovní spolupráce obou hemisfér (nedostatky v pravo-levé orientaci, v prostorové orientaci,

event. ve vizuomotorickém propojení atd.),

 • děti s poruchou koncentrace,
 • děti s nedostatky ve vnímání časové posloupnosti,
 • děti s nižším, či nevýhodným nadáním pro zvládnutí učiva obsaženého ve vzdělávacích programech základní školy,

obecné školy, občanské školy (se zaměřením na I. stupeň), či zvláštní školy,

 • děti z odlišného sociokulturního zázemí,
 • děti (event. dospělí) z odlišného jazykového prostředí,
 • děti demotivované vlivem dlouhodobé "školní neúspěšnosti",
 • děti bez speciálních potřeb, které krátkodobě potřebují cílenou podporu (např. z důvodu delší absence ve škole).

Recenze

Počítačový program DysCom hodnotím velmi pozitivně. Domnívám se, že program tohoto typu v nabídce počítačových
programů chyběl, a že je dětem se specífickými výukovými potřebami "šitý na míru". Je na něm totiž vidět, že byl
vytvořen odborníky, kteří problematiku těchto dětí znají, umí s nimi pracovat a vědí, co tyto děti ke kompenzaci svých
obtíží potřebují. Program se mi zdá být komplexní a svou variabilitou použitelný pro poměrně širokou škálu jak věku dětí,
tak i rozvoje jejich mentálních schopností, znalostí a dovedností. Přestože je určen víceméně pro žáky I. stupně ZŠ,
mohou s některými jeho částmi pracovat i děti předškolního věku (plní tedy preventivní funkci) a také děti navštěvující 2.
stupeň. Tím, že je program velmi variabilní, umožňuje individualizaci práce, a to je vlastně při reedukační činnosti s těmito
dětmi to nejdůležitější.

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková
psycholog, spec. pedagog

Požadavky na použití programu:

obrazovka s rozlišením od 1024x768, 650 MS volného prostoru na pevném disku, české Windows Vista, Windows 7,
Windows 8 nebo Windows 10. Pro serverovou verzi navíc i české Windows Server.